فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه و گستره ی مسئله مورد پژوهش.... 1

1-1- مقدمه. 2

1-2- بیان مسئله. 4

1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق.. 9

1-4- اهداف پژوهش... 10

1-4-1- هدف کلی.. 10

1-4-2- اهداف اختصاصی.. 10

1-5- سوالات یا فرضیه پژوهش... 10

1-6- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها 11

1-6-1- افسردگی.. 11

1-6-2- اضطراب.. 11

1-6-3- بهزیستی روانی.. 11

1-6-4- باورهای غیرمنطقی.. 12

1-6-5- طرحواره های ناسازگار اولیه. 12

فصل دوم: گستره ی نظری و پیشینه پژوهش    13

2-1- باور منطقی.. 14

2-2- باور غیرمنطقی.. 14

2-2-1- ویژگی باورهای غیرمنطقی.. 15

2-2-2- انواع باورهای غیرمنطقی الیس... 15

2-3- باید ها 21

2-4- طرحواره های ناسازگار اولیه. 21

2-4-1- مفهوم طرحواره. 21

2-4-2- طرحواره های شناختی و ناخودآگاه در روان تحلیل گری: 23

2-4-3- طرحواره ها در سیستم شناختی.. 24

2-4-4- طرحواره های ناسازگار اولیه و حوزه های مرتبط با آن ها 26

2-4-5- ارتباط طرحواره ها و افسردگی و اضطراب   32

2-5- بهزیستی روان شناختی.. 33

2-5-1- نظریه‌های بهزیستی روانی.. 35

2-5-1-1- مدل تعادل پویا 35

2-5-1-2- الگوی ویسینگ و وان ایدن.. 35

2-5-1-3- نظریه ی ناهمخوانی.. 36

2-5-1-4- نظریه ی هدف غایی.. 37

2-6- افسردگی.. 37

2-6-1- نظریه های افسردگی.. 37

2-6-1-1- مدل پرخاشگری درونی شده. 37

2-6-1-2- فقدان عزت نفس و افسردگی: 38

2-6-1-3- افسردگی و تقویت... 38

2-6-1-4- مدل شناختی.. 39

2-7- اضطراب.. 39

2-8- پیشینه پژوهش های انجام شده در ایران: 41

2-9- پیشینه پژوهش های انجام شده در کشورهای دیگر. 44

فصل سوم: روش شناسی پژوهش... 47

3-1- روش پژوهش... 48

3-2- جامعه پژوهش... 48

3-3- نمونه پژوهش و روش نمونه گیری.. 48

3-4- ابزارهای پژوهش... 48

3-4-1- پرسشنامه فرم کوتاه یانگ... 48

3-4-1-1- اعتبار و پایایی پرسشنامه یانگ... 49

3-4-2- پرسشنامه باورهای غیرمنطقی (IBT) 50

3-4-3- مقیاس بهزیستی روانی ریف ((SPWB   50

3-4-4- افسردگی بک (BDI) 51

3-4-4-1- روایی و پایایی آزمون افسردگی بک    51

3-4-5- پرسشنامه اضطراب بک (BAI) 52

3-4-5-1- روایی و پایایی آزمون اضطراب بک    52

3-5- روش اجرا و جمع آوری داده ها 53

3-6- روش تجزیه و تحلیل آماری داده ها 53

فصل چهارم: یافته های پژوهش... 54

4-1- مقدمه. 55

4-2- نتایج توصیفی تحقیق (جداول یک بُعدی) 55

4-2-1- توزیع فراوانی پاسخ گویان برحسب سن   55

4-2-2- توزیع فراوانی پاسخ گویان برحسب مقطع تحصیلاتی.. 55

4-2-3- توزیع فراوانی پاسخ گویان برحسب وضعیت تاهل.. 56

4-3- یافته های توصیفی.. 57

4-4-    تحلیل های آمار استنباطی.. 61

4-5-    بررسی فرضیه های پژوهش... 62

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری. 67

5-1- مقدمه. 68

5-2- خلاصه تحقیق.. 68

5-3- نتیجه حاصل از یافته های توصیفی.. 69

5-4- نتیجه گیری حاصل از آزمون فرضیات.. 70

5-4-1- فرضیه های تحقیق.. 70

5-4-2- بحث و نتیجه. 75

5-5-    محدودیت های تحقیق.. 76

5-5-1- محدودیت های در اختیار پژوهشگر. 76

5-5-2- محدودیت های خارج از اختیار پژوهشگر. 76

5-6-    پیشنهادات.. 77

مراجع    78

پیوست ها 87

پیوست 1 86

پیوست 2 90

پیوست 3 97

پیوست 4 104فهرست جداول

جدول 4-1: داده های توصیفی بر حسب میانگین و انحراف معیار سن جامعه نمونه. 55

جدول 4-2: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تحصیلات... 56

جدول 4-3: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت تاهل.. 57

جدول 4-4: نمره میانگین و انحراف استاندارد میزان افسردگی و اضطراب دانشجویان.. 58

جدول 4-5: میانگین و انحراف استاندارد مولفه های طرحواره‌های ناسازگار بین دو گروه 58

جدول 4-6: میانگین و انحراف استاندارد مولفه های بهزیستی روانی بین دو گروه 60

جدول 4-7: جدول نرمالیته. 61

جدول 4-8: نتایج آزمون لوین در مورد پیش فرض تساوی واریانس‌ های دوگروه در مؤلفه‌های بهزیستی روانی و باورهای غیرمنطقی اساسی.. 62

جدول 4-9: نتایج آزمون معناداری تحلیل واریانس چند متغیری بر روی مؤلفه‌های بهزیستی روانی و باورهای غیرمنطقی اساسی در دو گروه 63

جدول 4-10: نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیری(مانوا) در مولفه های بهزیستی روانی و باورهای غیرمنطقی اساسی در دوگروه 63

جدول 4-11: نتایج آزمون لوین در مورد پیش فرض تساوی واریانس‌های دو گروه در مؤلفه‌های طرحواره‌های ناسازگار 64

جدول 4-12: نتایج آزمون معناداری تحلیل واریانس چندمتغیری بر روی مؤلفه‌های طرحواره ‌های ناسازگار در دو گروه 65

جدول 4-13: نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیری(مانوا) در مولفه های طرحواره‌های ناسازگار در گروه 65
فهرست اشکال و نمودارها

شکل 2‑1: عناصر اصلی نظریه طرحواره های اختلال هیجانی.. 25

نمودار 4-1: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب مقطع تحصیلاتی.. 56

نمودار 4-2: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت تاهل.. 57افسردگی[1] یکی از شایع ترین اختلال های خلقی محسوب شده که زندگی افراد را به شیوه های گوناگون تحت تاثیر قرار می دهد، به گونه ای که منجر به اختلال در عملکرد، کار و روابط فرد با دیگران می شود و زندگی وی را به مخاطره می اندازد. افسردگی با احساس ناراحتی و بیچارگی و با علائمی همچون اختلال در خواب، اختلال در اشتها، کاهش میل جنسی، عدم تمایل به انجام فعالیت های روزمره، کندی جریان فکر، احساس گناه، خجالت، محکوم کردن خود و بیزاری از خویش و کاهش روابط اجتماعی همراه است. علاوه بر این، افسردگی می تواند مزمن و عود کننده باشد، چنان که با وجود اثربخشی رویکرد های درمانی، بین نصف تا سه چهارم افسرده ها در فاصله زمانی دو سال پس از بهبود، دوباره به دوره دیگری از افسردگی مبتلا می شوند (چاد[2]، به نقل از بانهوفر[3]، 2009).

اضطراب[4] به منزله بخشی از زندگی انسان هاست که حد متعادلی از آن در همه افراد وجود دارد و پاسخی سازش یافته برای محرک های درونی و بیرونی تلقی می شود؛ به طوری که اگر نباشد، زندگی عادی انسان را مختل می سازد. اضطراب در پاره ای از مواقع سازندگی و خلاقیت در فرد پدید می آورد، امکان تجسم موقعیت ها و سلطه بر آن ها را فراهم می سازد و او را برای مواجه شدن با مسئولیت های مهمی مانند آماده شدن برای امتحان یا پذیرفتن وظیفه اجتماعی بر می انگیزد. مثلاً اضطراب انسان را وادار می کند تا به موقع از خواب بیدار شود و سر کارش حاضر باشد، هنگام رانندگی خوابش نبرد، از پول و اشیای قیمتی خود مراقبت کند و برای کارهای مهم زندگی اش برنامه ریزی نماید (بیابانگرد، 1383).

بنابراین اضطراب به منزله بخشی از زندگی هر انسان، یکی از مؤلفه های ساختار شخصیت وی را تشکیل می دهد و از این زاویه است که پاره ای از اضطراب های کودکی و نوجوانی را می توان بهنجار دانست و تأثیر مثبت آن ها را بر فرایند زندگی پذیرفت، چرا که این فرصت را برای افراد فراهم می آورد تا مکانیزم های سازشی خود را در راه مواجهه با منابع تنیدگی زا و اضطراب انگیز گسترش دهد. پس اضطراب لزوماً پدیده ای نابهنجار و مرضی نیست؛ چنانکه در تعریف آن گفته شده: «اضطراب، واکنش فطری و بهنجار به یکی از این دو امر است: تهدیدی که متوجه شخص، نگرش ها یا حرمت خود او می شود؛ به فقدان افراد یا چیزهایی که مایه اطمینان و امنیت او می باشند منجر شود». اما اگر اضطراب از حد متعادل فراتر رود، یعنی جنبه مزمن و مداوم بیابد، نه تنها پاسخ سازش یافته نیست؛ بلکه منبع شکست، سازش نایافتگی و استیصال گسترده ای می شود که فرد را از بخش عمده امکاناتش محروم می کند و انواع اختلال های اضطرابی را که از اختلال های شناختی و بدنی، تا ترس های ناموجه و وحشت زدگی ها گسترده اند، به وجود می آورد. از طرفی پیچیدگی های جاری تمدن، سرعت تغییرات و بی توجهی به مذهب و ارزش های خانوادگی، برای افراد و اجتماع، تعارض ها و اضطراب های تازه ای به وجود آورده و در این میان، زنان که توان کمتری دارند، آسیب بیشتری می بینند (کاستلو[5]، به نقل از هاتون[6]، 2006).

الیس به عنوان یک روانشناس و صاحب نظریه درمان عقلانی- هیجانی، معتقد است فرد ضمن قبول نکردن واقعیت و جذب شدن در فرایند باورهای غیرمنطقی[7] در برتری جویی مفرط خود مبتلا به عوارض نسبتاً شدید می شود که اغلب آن را اختلال عاطفی می نامیم. به عقیده وی توسل به این عقاید، به اضطراب و ناراحتی روانی منجر می شود. وقتی که فرد به چنین عقایدی توسل می جوید در نگرش و برداشت های خود شدیداً بر اجبار الزام و وظیفه تاکید دارد و اگر خود را از این قیدها براند به احتمال قوی در جهت سلامت و رشد شخصیت حرکت خواهد کرد. الیس اضطراب و اختلالات عاطفی را نتیجه طرز تفکر غیرمنطقی و غیرعقلانی می داند و به نظر او افکار عواطف، واکنشهای متفاوت و جداگانه ای نیستند. از این رو تا زمانی که تفکر غیرمنطقی جریان دارد اختلالات عاطفی نیز به قوت خود باقی خواهند بود. انسان اختلالات و رفتار غیر منطقی اش را از طریق بازگو کردن آنها برای خود تداوم می بخشد به نظر الیس فردی که خود را اسیر و گرفتار افکار غیرمنطقی می کند، احتمالاً خود را در حالت احساس خشم، مقاومت، خصومت، دفاع، گناه، اضطراب، سستی و رخوت مفرط، عدم کنترل و ناچاری قرار می دهد. انسان به وسیله اشیاء خارجی مضطرب نمی شود بلکه دیدگاه و تصوری که او از اشیاء دارد موجب نگرانی و اضطرابش می شوند. تمام مشکلات عاطفی افراد از تفکرات جادویی و موهومی آنها سرچشمه می گیرد که از نظر تجربی معتبر نیستند (الیس، 1999).

طرحواره های ناسازگار اولیه[8] درون مایه ها یا الگوهای فراگیر و عمیقی درباره خود و دیگران هستند که به شدت ناکارآمد هستند. این طرحواره ها از خاطرات، هیجان ها، شناخت ها و احساسات بدنی تشکیل شده اند که طی دوران کودکی یا نوجوانی پدید آمده و در طول زندگی پیچیده تر می شوند و نقش عمده ای در چگونگی تفکر، احساس و ارتباط با دیگران ایفا می کنند. (یانگ[9]، کلوسکو[10]، ویشار؛ ترجمه حمید پور، 1393)

مفهوم بهزیستی[11] و عوامل مرتبط به آن از دیرباز مورد توجه مطالعات انسانی بوده است و دیدگاه ها و نظریات گوناگونی در این زمینه وجود داشته است. علاقمندی پژوهشی بی شماری درباره توصیف وضعیت بهزیستی روانی دانشجویان در کشورهای مختلف وجود دارد. در گذشته مطالعات روانشناختی بیشتر بر روی بیماری های روانی تمرکز داشته است و همچنین بیشتر به درمان توجه کرده است. به عبارتی دیگر تعریف سلامت مترادف با فقدان بیماری روانی و علائم مرتبط با آن تلقی می شده است. از دهه 1980 به بعد در تعریف سلامت تغییرات زیادی بوجود آمد. روانشناسی سلامت تنها به جنبه های منفی و رفع آن ها توجه ندارد؛ بلکه همانطور که در تعریف سازمان جهانی بهداشت وجود دارد؛ به جنبه های مثبت سلامت و تقویت آن ها نیز توجه دارد؛ بنابراین فردی واجد شرایط سلامت است که از جنبه های اجتماعی، روانی و زیستی در شرایط مطلوبی قرار داشته باشد. ویژگی مهم روانی که فرد واجد سلامت، می بایست از آن برخوردار باشد؛ احساس بهزیستی است. بهزیستی روانی[12] به طور گسترده ای مورد بررسی و به روشهای مختلفی مفهوم سازی شده است. آنها همچنین بهزیستی را احساس مثبت و احساس رضایتمندی عمومی از زندگی می دانند که شامل خود و دیگران در حوزه های مختلف خانواده و شغل است (مایرز و دینر[13]، به نقل از بهزادنیا، 1389). با توجه به نکات ذکر شده و اینکه باورهای غیرمنطقی، طرحواره های ناسازگار اولیه و بهزیستی روانی در افراد افسرده و اضطرابی متفاوت عمل می کنند، تفاوت این عوامل بین افراد افسرده و اضطرابی در این پژوهش مورد بررسی قرار می گیرد. بنابراین پژوهش حاضر به دنبال مقایسه باورهای غیرمنطقی، طرحواره های ناسازگار اولیه و بهزیستی روانی دانشجویان با علائم افسردگی و علائم اضطرابی است.

[1] Depression

[2] Jad

[3] Banhofer

[4] Anxiety

[5] Costello, C.

[6] Hawton, K.

[7] Irrational Beliefs

[8] Early maladaptive schemas

[9] Young

[10] Kolosko

[11] Well- being

[12] Mental Well- being

[13] Myers & Diener

خرید و دانلود فایل (متن کامل ) با فرمت ورد در لینک زیر :

wq

مقایسه باورهای غیرمنطقی اساسی، طرحواره های ناسازگار اولیه و بهزیستی روانی دانشجویان دارای علائم افسردگی و دانشجویان با علائم اضطرابی

انسان ها معمولا می خواهند از تنهایی، روابط اجتماعی، روابط جنسی و یا از کار کردن و تفریحات خویش لذت ببرند، ولی گاهی عقاید معیوب آنها اجازه نمی دهد به هدفشان برسند (الیس، 1997). الیس به برخی از عقاید نامعقول اشاره می کند که نشانگر ناراحتی یا نرسیدن به هدف هاست. به نظر الیس هر چه این عقاید فراوان تر باشد، انسان ها در برابر اختلال روانی آسیب پذیر تر هستند. اهمیتی ندارد این عقاید محصول عوامل زیست شناختی باشد یا اجتماعی، بلکه مهم آن است که انسان های شاد را ناراحت می کند (ریچارد اس. شارف، ترجمه فیروزبخت، 1384).

2-1-    باور منطقی

از نظر الیس ویژگی های فکر منطقی عبارتست از:

 • هماهنگی با واقعیت
 • تایید آنها به وسیله شواهد عینی
 • باور منطقی با قیودی مثل "بهتر است که ...، مناسب است که...، خوب است که...، مفیدتر است که..." شروع می شود و به صورت نسبی است، نه به صورت حکم قطعی و مطلق.
 • تفکر منطقی منجر به رضایت بیشتر از زندگی شده و به افراد امید، شهامت، جرات و توان عمل می دهد.
 • تفکر منطقی باعث می شود فرد از پایگاه روشن به حوادث بنگرد و به طور خلاصه عقاید منطقی عقایدی هستند که قابل تجربه بوده، جنبه عینی داشته و همراه با الزام، اجبار، وظیفه و ضرورت نمی باشند (الیس، به نقل از زیارتی نصرآبادی، 1385).

2-2-    باور غیرمنطقی

گاردنر باورهای غیرمنطقی را که الیس وضع کرده، به دو دسته طبقه بندی می کند: دسته اول باورهایی هستند که منجر به درد، خود تردیدی و تمایل به سرزنش خود می شود مانند این تمایل برای فرد که از طرف هر کس دیگری باید تایید شوم و دوست داشته شوم. دسته دو باورهایی هستند که منجر به خشم، بحث اخلاقی و تمایل به ناکامی کمتر می شوند مانند این ایده که اجتناب از مشکل آسان تر از روبرو شدن با آن است (گاردنر و گاتلی[1]، 2000).

خرید و دانلود فایل (متن کامل ) با فرمت ورد در لینک زیر :

wq

مقایسه باورهای غیرمنطقی اساسی، طرحواره های ناسازگار اولیه و بهزیستی روانی دانشجویان دارای علائم افسردگی و دانشجویان با علائم اضطرابی

2-2-1-      ویژگی باورهای غیرمنطقی

 • این افکار و عقاید با واقعیت موجود هماهنگ نبوده و اکثر آنها مبتنی بر ظن و گمان و ذهنیات هستند.
 • فکر غیرمنطقی به وسیله شواهد عینی تایید نشده و فرد در صدد آزمایش آنها نیست.
 • فکر غیرمنطقی، اطلاعات غلط یا خفقان اطلاعات بوده و به صورت تعمیم و نتیجه گیری غلط است.
 • تفکر غیرمنطقی با اجبار، الزام و قطعیت همراه است و خشک و انعطاف ناپذیر است.
 • تفکر غیرمنطقی منجر به حالت های آشفته و ناراحت کننده می شود و در فرد اضطراب، افسردگی، بی تفاوتی و احساس گناه ایجاد می کند.
 • تفکر غیرمنطقی، اصرار و پافشاری بر روی خواسته های فطری است و یا بیان ترجیهات با حالت اصرار است.
 • عقاید غیرمنطقی ممکن است به چهار حالت زیر ظاهر شوند:
 • چقدر وحشتناک است که ...، مخوف است که ...، خطرناک است که ...
 • غیرقابل تحمل است که ...، غیرقابل تصور است که ...
 • زشت است که ...، ننگ آور است که ...، مایه آبروریزی است که ...
 • من باید ...، دیگران باید ... (الیس 1999).

2-2-2-      انواع باورهای غیرمنطقی الیس

 • انتظارات بیش از حد از خود[2]:

اعتقاد فرد به این که لازمه احساس ارزشمندی، وجود حداکثر لیاقت و فعالیت شدید است. این تصور امکان پذیر نیست و تلاش وسواسی در راه کسب آن، فرد را به اضطراب و بیماری روانی مبتلا می کند و در زندگی احساس حقارت و ناتوانی به فرد دست می دهد؛ به این ترتیب زندگی فرد همواره با شکست و ناکامی همراه خواهد بود. فرد عقلانی تلاش دارد بهترین کارها را به خاطر خودش انجام دهد نه به خاطر دیگران، و نیز درصدد است از خود فعالیت لذت ببرد نه از نتایج آن، یعنی کار را برای کار دوست دارد نه برای منابع آن (شفیع آبادی و ناصری، 1386).


[1] Gardner & Gateley

[2] High Self Expectation

نیاز جامعه بشری به رفاه و پیشرفت اقتصادی باعث شکل­گیری و تشکیل نهادهای اقتصادی بزرگی شده است. در این راستا شرکت­های سهامی و بین­المللی تشکیل شده که لازمه شکل­گیری آنها جمع­آوری سرمایه از میلیون­ها نفر است. گزارش اطلاعات صحیح مالی از نیازهای ضروری چنین نهادهایی است. به عبارت دیگر، در سیستم اقتصادی امروز دنیا انتقال و گزارش اطلاعات صحیح مالی و سایر اطلاعات اقتصادی به مراکز تصمیم­گیری دارای اهمیت زیادی است. یکی از دلایل وجودی این سیستم وجود سازمان­ها و بنگاه­های بزرگی است که فعالیت­های اقتصادی وسیعی را در یک کشور و یا حتی در اقصی نقاط جهان انجام می­دهند. برای مدیرانی که در رأس این سازمان­های وسیع قرار دارند، امکان نظارت بر تمام جزئیات کار وجود ندارد و اینها ناچارند داوری خود را در مورد درست و غلط بودن جریان امور و تصمیمات خود در مورد برنامه­های آینده بر مبنای گزارش­های مالی و اطلاعات دیگری بنیان نهند که به دست­ آنها می­رسد. همچنین، میلیون­ها سهامدار که سرمایه خود را در اختیار این قبیل شرکت­های سهامی گذاشته­اند برای آگاهی از چگونگی اداره سرمایه­های خود و اطمینان از صحت عمل و کارایی مدیران و گردانندگان امور شرکت­های مزبور ابزاری جز صورت­های مالی و گزارش­های مالی سالانه این شرکت­ها در اختیار ندارند (یاسایی، 1389).

خرید و دانلود فایل:

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد (docx ):

wq

پایان نامه رابطه تغییرات نوع اظهار نظر حسابرس با به موقع بودن افشا

علاوه بر این، از آنجا که دولت­ها درباره مصرف منابع در دسترسشان پاسخگو هستند و قسمت اعظم درآمد دولت از محل مالیات است، وجود سیستمی که بتواند اطلاعات مالی درست گزارش کند ضروری است. به عبارت دیگر، الی ورتحسابیله دیگریدر سراکل ن بحث شد.دولت نیز که سهمی عمده از منابع مالی ملی را به­صورت­های گوناگون برای انجام وظایف و برنامه­های خود به مصرف می­رساند، از بررسی اطلاعات مالی از درستی پیدایش و صرف این منابع و وجوه بی­نیاز نیست. از جانب دیگر قسمت اعظم درآمد دولت­ها از طریق وصول مالیات بر درآمد از شرکت­های سهامی و سایر اشخاص و موسسات به دست می­آید. در این زمینه هم دولت به تحصیل گزارش­های دقیق مالی مربوط به این اشخاص و موسسات نیازمند است. بالاخره نظام اقتصادی ارشادی جهان امروز بر مبنای مطالعه عمیق فعالیت­های صنایع و موسسات بازرگانی و اطلاع دقیق از ارقام مربوط به نتایج حاصله از این فعالیت­ها استوار است. بنابراین، باید گفت که دقت در اجرا و برقراری سیستم مناسب انتقال اطلاعات درست به­صورت گزارش­های مالی موسسات مختلف یک کشور عامل موثری در تحقق بخشیدن به آرمان­های توسعه اقتصادی یک کشور به شمار می­آید. بهبود اقتصاد یک کشور نیز، چه در جریان فعالیت­های روزانه و چه در اجرای برنامه­های بلندمدت منوط به گزارش صحیح اطلاعات مالی است. بنابراین، چگونه باید نسبت به قابل قبول و درست بودن این اطلاعات و محاسبه دقیق اعداد تهیه شده اطمینان لازم حاصل شود؟ سهم عمده­ای از این پاسخ مربوط به چگونگی وظیفه­ای است که حسابرسان در رسیدگی به چنین گزارش­هایی ایفا می­کنند. در بسیاری از کشورها صورت­­های مالی حسابرسی­شده به وسیله حسابرسان وسیله مناسبی در انتقال اطلاعات مربوط به موسسات تجاری، سهامداران، بانک­ها و بستانکاران و اشخاص طرف معامله و دولت تلقی می­شود ( همان منبع).

نیاز به انجام حسابرسی در اطمینان یافتن از اطلاعات تهیه شده توسط سیستم­های حسابداری بنگاه­ها و شرکت­ها نهفته است. اطلاعات مالی مورد نیاز برای تصمیم­گیری­های بهینه اقتصادی، در بنگاه­های مختلف، به­وسیله سیستم حسابداری تهیه و گزارش می­شود. تهیه و گزارشگری اطلاعات حسابداری تابع استانداردهای حسابداری است، که مطلوبیت نسبی آنها را تضمین  می­کند، لکن علیرغم وجود استانداردهای حسابداری بر مبنای نظریه­های موجود همانند تئوری نمایندگی و فرضیه اطلاعات، کیفیت اطلاعات مالی می­تواند مورد تحریف قرار گیرد. در این شرایط است که استفاده­کنندگان از اطلاعات مالی، جهت کشف تحریفات موجود و یا به عنوان نیروی بازدارنده تحریفات بالقوه، به یک مکانیزم کنترلی نیاز دارند. نقش این مکانیزم کنترلی را حسابرسی مستقل صورت­های مالی به عهده گرفته است (لنگری، 1379).

خرید و دانلود فایل:

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد (docx ):

wq

پایان نامه رابطه تغییرات نوع اظهار نظر حسابرس با به موقع بودن افشا

در وضعیتی که امکان تحریف اطلاعات وجود دارد، هدف حسابرسی زدودن آلودگی اطلاعات حسابداری است. گرچه حسابرسی عموماً منجر به تولید اطلاعات جدید اقتصادی نمی­شود اما می­تواند ارزش اطلاعات تهیه شده به وسیله فرایند حسابداری را افزایش دهد. لذا ارزش نهایی فعالیت حسابرسی اعتباربخشی به صورت­های مالی است (نیکخواه آزاد،1379: 14).

2-3-  تئوری حسابرسی

2-3-1- هدف تئوری

یک دلیل برای لزوم مطالعه و تحقیق جدی و اساسی در مورد امکان تدوین ماهیت تئوری حسابرسی این است که برای ما راه‌حل‌ها، یا حداقل سرنخ‌هایی، در جهت رفع مشکلات فراهم شود. این دلیل فی‌نفسه دلیل مطلوبی است. لکن دلیل دیگری نیز وجود دارد که مهم‌تر و قابل استنادتر است. اگر حسابرسی یک حرفه فراگیر باشد که هست، افرادی که در این حرفه اشتغال دارند باید در مورد آن کنجکاوی نشان دهند. شاید انتظار بی‌جایی باشد که هر حسابرسی که با مشکلات روزمره مواجه است، وقت قابل توجهی را صرف اندیشیدن در این موضوع نماید که چه می‌کند و چرا این کار از نظر اجتماعی مطلوب است. با این همه، به عنوان یک حرفه، اعضای آن باید کنجکاوی معقولی برای کاهش نادانسته‌ها داشته باشند. باید برای درک قواعد بنیادی حاکم بر حرفه و عملکرد حرفه‌ای، رغبتی وجود داشته باشد. به عنوان یک دانش نظام‌مند و سازمان‌یافته، باید برهان و دلیلی برای حسابرسی موجود باشد. باید روابط متقابل، تعامل، تطابق و سازگاری حسابرسی، با سایر زمینه‌های علوم شناخته شده باشد. کنجکاوی ما باید در حین کار حرفه‌ای توجه‌مان را به این مسائل و مشکلات جلب کند. «رابینستون[1]» (1947، ص 220) در بحث از ماهیت علم، آن را به زیبایی بیان می‌کند:

«در حالی که به طور کلی مورد تأیید همگان است که سنگ بنای علم، تغییر شرایط زندگی انسان است. این امر برای آن است که تمدن انسان را غنی ساخته و عمر کوتاه انسان را روشن سازد. با وجود این، انگیزه واقعی که دانشمندان صدیق را تحریک می‌کند، کنجکاوی آتشین برای دریافت حقیقت است. هیچ چیز به اندازه یک تفکر مبهم و گنگ، تحریک‌کننده یک دانشمند واقعی نیست. او امیدوار است که هر چیز را همان طور که هست ببیند.»

یکی از متفکران بزرگ قرن بیستم، اندیشه مشابهی را بیان کرده است:

«چه چیزی ما را وادار می‌کند تا به فکر تئوری‌های متعدد باشیم؟ اصولاً برای چه به تئوری‌ها می‌اندیشیم؟ پاسخ به این سئوال آخر ساده است؛ چون از ادراک لذت می‌بریم... انگیزه دقیق‌تری وجود دارد... این تلاشی در جهت وحدت و ساده‌سازی فرضیه‌های تئوری به طور کلی می‌باشد...»

سالها حسابرس به تأیید و اثبات ادعاهای مندرج در صورت‌های مالی مشغول بوده و زمان اندکی برای چنین درون‌نگری داشته است، اما همچنان که کامل‌تر می‌شود، این بهانه و دست‌آویز، اعتبار خود را آرام‌آرام از دست می‌دهد. در واقع چیزی متناقض در مورد یک حرفه بدون حمایت آشکار به شکل یک ساختار جامع و منسجم از تئوری وجود دارد، نمی‌توان هم خواهان حرفه‌ای معتبر و سودمند بود و هم از ارائه پشتوانه‌ای تئوریک برای آن فرار کرد، «ما به فلسفه حسابداری نیاز داریم».


[1] Robinstone

از اعتیاد به عنوان یکی از بزرگترین معضلات دنیای معاصر نام می‌برند. اعتیاد به مواد مخدر از چنان ابعاد وسیع آسیبی برخوردار است که بی­اغراق می­توان از آن به عنوان هیولای بزرگ بشری نام برد. متلاشی شدن شخصیت فردی، نابودی نهاد خانواده، افزایش انواع دیگر آسیب­ها و جرایم اجتماعی، کاهش بازدهی کاری و شغلی، افزودن بر افراد بی‌کار و سربار جامعه، اشغال تخت‌های بیمارستانی، کاهش نرخ بهداشت عمومی و دهها عارضه دیگر همگی وابستگی تام به میزان معتادان یک جامعه دارد.

در یک تعریف اجمالی از اعتیاد می‌توان گفت: تمایل شدید جسمانی و روانی فرد به ادامه مصرف یک ماده که باعث تغییر در شرایط عادی وضعیت جسمانی، روانی و اجتماعی او می‌شود، اعتیاد نام دارد.

با این تعریف، به کسی که وابستگی جسمی و روانی  به مواد مخدر دارد و ناگزیر است مصرف مشخصی از آن را بطور مستمر ادامه دهد، معتاد گویند.

پدیده اعتیاد به مواد مخدر و توجه به آن به عنوان یک معضل اجتماعی تقریباً پدیده نوظهوری است که از عمر آن شاید بیش از صد و پنجاه سال نمی­گذرد. البته مصرف مواد مخدر و حتی عادت و نیز استعمال تفننی بدان، تاریخی طولانی دارد. لیکن از قرن نوزدهم به بعد است که به سبب تأثیر فراوان بر جنبه­های متفاوت زندگی اجتماعی انسان‌ها، توجه بسیاری را به خود جلب کرده است.

بنابراین مواد مخدر اعم از طبیعی و صنعتی به آن دسته از ترکیبات شیمیایی گفته می­شود که مصرف آنها باعث دگرگونی در سطح هوشیاری مغز می­شود.


گفتار اول : تعریف لغوی و حقوقی مواد مخدر و روان­گردان

بند اول : تعریف لغوی

واژه مخدر در لغت اسم فاعل از مصدر تخدیر می­باشد که دارای معانی متعددی می­باشد. ریشه این کلمه «خدر» می­باشد که معانی گوناگونی دارد: 1ـ پرده­ای که برای کنیز در گوشه­ای از خانه نصب می­شود. 2ـ سستی، گیجی و خماری. 3ـ ضعف بینایی و سنگینی چشم.

«مواد مخدر به داروهایی اطلاق می­شود که سبب بی­حسی و رخوت و سستی می­گردد بکار می­رود و مصرف غالب آنها موجب اعتیاد و دوام استعمال مخدرها موجب بروز نوعی جنون و اختلات عصبی می­گردد.»[1]

در فرهنگ معین در معنای مواد مخدر[2] آمده است: «داروهایی که استعمال آنها سبب بی­حسی و بی­حالی و تخدیر عمومی یا موضعی می­گردد (مانند کوکائین، هروئین و غیره)، این داروها معمولاً موجب اعتیاد می­شوند.»[3]

در متون انگلیسی نیز، از لفظ "دراگ"[4] استفاده می­کنند، ولی باید توجه داشت که این لفظ مطلق است و اطلاق نیز اقتضای مشمول هر چیزی را دارد که داخل در این مفهوم قرار می­گیرد و در مقابل این لفظ، معنی مضیقی نیز وجود دارد و اطلاق می­شود به ماده­ای که اگر بلعیده شود، استنشاق شود یا به بدن تزریق گردد، ایجاد خواب آلودگی یا بی­هوش می­نماید.[5]

بطور کلی باید گفت منظور از معنای بکار رفته برای واژه مواد مخدر، یک معنای عام و فراگیر می­باشد و شامل تمام موادی می­شود که مورد سوء مصرف واقع می­شود و یا در ساخت این مواد به کار می­رود و در جداول اصلاح شدۀ پیوست کنوانسیون­های 1961، 1971 و 1988 و مقررات مبارزه با مواد مخدر ایران آمده و به تبعیت از عنوان «هیأت کنترل بین­المللی مواد مخدر» است که تمام مواد مورد سوء مصرف اعم از مواد مخدر، روان­گردان و پیش­سازها را کنترل می­کند و محدود به مواد تخدیر کنندۀ افیونی که مخدر به معنای خاص است نمی­باشد.[6]

با توجه به آنچه بیان شد نهایتاً باید گفت مواد مخدر به کلیه مواد طبیعی و شیمیایی گفته می­شود که اعتیادآور باشند، بطور کلی مواد مخدر به موادی اطلاق می­شود که مصرف آن در انسان حالت غیر عادی ایجاد نماید. مواد مخدر به عنوان اصطلاحی که از سال 1338 ه.ش. در ادبیات حقوق ایران مورد استفاده قرار گرفته به تمامی موادی گفته می­شود که بر انسان اثر گذاشته و وابستگی جسمی و روانی به وجود می­آورد.[7]

مواد روان­گردان که اصطلاحاً از سه واژۀ ترکیبی، توصیفی و ترجمۀ فارسی و اصطلاح انگلیسی ""که در لغت نامه­ی بزرگ وبسترز،[8] دایرِهالمعارف­ها و لغت نامه­های تخصصی انگلیسی زبان، به «داروهای اثرگذار روی مغز» "" معنا شده است.[9]

«مواد روان­گردان» در بند ط مادۀ 1 قانون الحاق به « کنوانسیون 1988 سازمان ملل متحد برای مقابله با قاچاقِِ مواد مخدر و روان­گردان» که از قوانین داخلی کشور ما می­باشد، به شرح زیر تعریف گردیده است:

«ط ـ داروهای روان­گردان به معنای هرگونه مادۀ طبیعی و یا ترکیبی در جداول 3،2،1 و4 کنوانسیون داروهای روان­گردان مصوب 1971 می­باشد.» در بندهای 1و2 بند الف مادۀ 2 قانون الحاق به کنوانسیون روان­گردان اثرات زیر برای مواد روان­گردان ذکر شده است:

«اعتیاد آور، تحریک و یا سست شدن سیستم عصبی مرکزی که منجر به توهم و یا اختلالاتی در کار کرد حرکتی یا افکار یا رفتار با درک یا خلق و خوی می­گردد»[10]

دکتر هاواردآبادینسکی[11] مواد روان­گردان و مخدر را اینگونه تعریف می نماید:«مادۀ روان­گردان ماده­ای است که دستگاه عصبی مرکزی را تحت تأثیر قرار می­دهد. مادۀ مخدر ماده­ای است که اثرات روان­گردانی و تغییر خلق و خوی دارد»[12]

[1]ـ دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا، تصحیح دکتر محمد معین و دکترسید جعفر شهیدی، جلد2، نشر دانشگاه تهران، سال 1352، ص 644.

[2] ـ  Narrcotic Drugs

[3] ـ معین، محمد، فرهنگ فارسی، جلد 3، انتشارات امیر کبیر، سال1371،  ص 3941.

[4] - Drug

[5] ـ میرزایی آشتیانی، سیده­هانیه، تبیین مبانی فقهی و حقوقی جرائم مواد مخدر، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده الهیات دانشگاه پیام نور استان تهران، سال1388، ص5.

[6] ـ اسعدی، سیدحسن، منبع پیشین، ص21.

[7] - مرتضوی، سعید، قاچاق مواد مخدر و روان گردان، سیاست جنایی ایران و فرانسه با اشاره به اسناد بین المللی، چاپ اول، انتشارات مجد، سال 1388، ص 54.

[8] -Websters

[9] ـ ،اسعدی، سیدحسن، منبع پیشین، ص 21.

[10] - اسعدی، سیدحسن و سیده نگاره، پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر و روان گردان، چاپ اول، انتشارات آستان قدس رضوی، سال 1389، ص 16.

[11] -Abadinsky.H.

[12] ـ اسعدی، سیدحسن، منبع پیشین، ص 22.

خرید و دانلود فایل:

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد (docx ):

بررسی حقوقی جرم اعتیاد با توجه به قانون اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر سال 1389

امروزه استفاده از مهاربندهای ضربدری برای مقاوم­سازی سازه­ها در برابر زلزله، بخصوص در مورد ساختمانهای بلند رواج زیادی یافته که از جمله دلایل آن می­توان به سختی زیاد این مهاربندها و نیز دلایل اقتصادی اشاره نمود. در سیستم­های قاب مهاربندی، انتظار می­رود تنها درصد کمی از بارهای جانبی وارده، بوسیله عملکردهای خمشی و یا انعطاف­پذیر در اتصالات قابهای خمشی تحمل گردند. اعضای قطری، برش را مستقیماً بصورت نیروی فشاری و یا کششی تبدیل کرده و به سیستم قائم انتقال می­دهند [6].

عملکرد مطلوب مهاربندهای هم مرکز، پس از مرحله الاستیک بستگی به این موضوع دارد که مهاربندها برای رفتار کمانشی قابل پیش­بینی طراحی شده باشند. قاب­های بادبندی شده هم­مرکز انرژی را بوسیله کمانش بادبند مستهلک می­کنند، محدودیت ضریب لاغری بادبند از کمانش موضعی بادبند جلوگیری می­کند. از این رو بادبندهای لاغر نسبت به بادبندهای چاق­تر انرژی کمتری را مستهلک می­کنند.

قاب­های مهاربندی مقید شده در برابر کمانش (BRBF) یک رده­ی خاص از قاب­های مهاربندی شده­ی هم مرکز هستند، تقاطع محورهای اعضای[1]BRBF در یک نقطه­ی اتصال، یک سیستم خرپایی عمودی که نیروهای جانبی را تحمل می­کند، تشکیل می­دهد. BRBF دارای شکل­پذیری و جذب انرژی بیشتری در مقایسه با SCBF است زیرا از کمانش کلی مهاربند و کاهش مقاومت مربوط به آن در نیروها و تغییرشکل­های مربوط به جابجایی نسبی طرح، در طبقه­ها جلوگیری می­کند. توجه داشته باشید که مهاربند K و X شکل به عنوان گزینه­های BRBF به شمار نمی­روند.

متن کامل فایل در لینک زیر :

پایان نامه ارشد: ارزیابی عملکرد مهاربند کمانش ناپذیر و تعیین پارامترهای عملکرد لرزه ای مورد استفاده استاندارد 2800 ایران

در المان­های مهاربندی BRBF جذب انرژی در طی چرخه­های تسلیم پایدار کششی- فشاری صورت می­پذیرد

[1] .BRB:Buckling Restrained Brace Frame


. شکل 1-9 مشخصات رفتاری هیسترزیس برای این نوع از مهاربند را در مقایسه با مهاربند کمانش­کننده نشان می­دهد، این رفتار در طی محدود نمودن کمانش هسته­ی فولادی در داخل المان­های مهاربندی حاصل می­شود. تنش محوری از مقاومت کمانشی خمشی جدا شده و بار محوری به هسته­ی فولادی محدود شده است. در حالیکه مکانیزم مقیدسازی کمانش، که به طور معمول یک پوشش است، در برابر کمانش کلی مهاربندها مقاومت کرده و کمانش هسته­ی فولادی در مودهای بالاتر را مقید می­سازد [6].

مشخصات رفتاری هیسترزیس

انواع المان های اجزای محدود در نرم افزار openSees

نرم افزار opensees انواع المان را در آرشیو خود پوشش می­دهد. از جمله­ی آنها المان چرخایی، المان تیر-ستون الاستیک، المان تیر-ستون غیر الاستیک، المان چرخایی دورانی، المان تیر با مفصل داخلی، المان­های جداساز پایه، المان با طول صفر و سختی بی نهایت، المان­های چهارگرهی تا بیست گرهی اجزا محدود در حالت دو بعدی وسه بعدی، المان­های شل(Shell) و پلیت(Plate) ، المان اتصال تیر وستون، المان مدلسازی خاک.

متن کامل فایل در لینک زیر :

پایان نامه ارشد: ارزیابی عملکرد مهاربند کمانش ناپذیر و تعیین پارامترهای عملکرد لرزه ای مورد استفاده استاندارد 2800 ایران

برای مدل کردن رفتار غیرخطی المان­های تیر- ستون در ساختار opensees سه المان پیش بینی شده است. یک المان تغییرمکانی (displacement based element) با پلاستیسیته گسترده (distributed plasticity) در طول عضو و المان نیرویی که یکی با پلاستیسیته گسترده ودیگری با پلاستیسیته متمرکز(concentrated plasticity) در طول عضو می­باشد.

پاسخ در هر سطح مقطع از انتگرال­گیری پاسخ مدل رفتار چرخه­ای مصالح در آن سطح مقطع بدست می­آید، خاصیت پلاستیسیته گسترده در طول عضو موجب می­شود تا امکان وقوع تغییرشکل­های غیرارتجاعی در تمامی سطوح و طول عضو ممکن بوده که باعث محاسبه دقیق کرنش درتمامی المان می­گردد. مطالعات نشان داده است که استفاده از چنین المان­های مبتنی برتوابع درون­یابی نیرویی برای مدل­های غیرخطی مناسب تر می­باشد. صرف نظر از هندسه المان و مدل رفتار چرخه­ای مصالح المان چنین توابع درون­یابی­ای قادر به ارائه جواب دقیق معادله حاکم می­باشد. انتگرال­گیری درطول این المان براساس قاعده مربعات Gauss-Lobatto می­باشد. قاعده مربعات انتگرال­گیری عددی است که با ارزیابی مقدار تابع در نقاطی خاص واختصاص ضرایب مناسب به هر یک از مقادیر برای به کمینه رساندن مقادیر خطا با بکارگیری کمینه تعداد نقاط مقدار انتگرال به دست می­آید.

3-5- معرفی مصالح فولادی موجود در opensees

دو نوع مصالح فلزی در کتابخانه opensees موجود می­باشد. یکی مصالح فولادی دوخطی یک محوره با سخت شدگی سیستماتیک وبا تعریف اختیاری ازسخت شدگی ایزوتروپیک تحت عنوان steel01 و مصالح فولادی بر اساس مدل جیفر-مینگوتو و پینتو (Giuffre-Menegotto-Pinto) با سخت شدگی کرنشی ایزوتروپیک تحت عنوان steel02 قابل دسترس می­باشد. شکل­های (3-2) و (3-3) پارامترهای منحنی پوشsteel01 و steel02 را نشان می­دهند. برای مدلسازی بادبندها از ماده steel01 و برای میلگردها از steel02 استفاده شده است.[35]

در پیش بینی ورشکستگی از دو روش استفاده می کنند؛ یکی استفاده از شاخص های کلیدی و دیگری تحلیل بنیادی

فرق این دو روش در این است که شاخص های کلیدی، ورشکستگی قریب الوقوع را نشان می دهد، در صورتی که تحلیل بنیادی، احتمال ورشکستگی را بین 2 تا 5 سال آینده پیش بینی می کند. ولی باید گفت که درجه دقت تحلیل بنیادی کمتر از شاخص کلیدی است. با وجود این، عده زیادی فواید آن را بیش از شاخص کلیدی می دانند، زیرا اوضاع و احوال را برای مدت طولانی تر منعکس می سازد.

بعضی از شاخص های کلیدی که در پیش بینی ورشکستگی مورد استفاده قرار می گیرند، به شرح زیر است:

 1. فزونی جمع بدهی بر جمع دارایی
 2. بیشتر بودن بدهی جاری از دارایی جاری
 3. تمدید مکرر سفته های موعد رسیده و تسهیلات کوتاه مدت بانکی
 4. صدور چک های وعده دار و تجدید آنها در سررسید
 5. نکول بدهی ها و تصور در واریز آنها
 6. کمتر بودن وصولی های نقدی از نبالغ لازم برای پرداخت تعهدات در بودجه نقدی

اما در تحلیل بنیادی روش ها به دو گروه تقسیم می شوند: تجزیه و تحلیل نسبت ها و تجزیه و تحلیل ریسک بازار

2-7-1 تجزیه و تحلیل نسبت ها

معمولاً یک نسبت نشان دهنده ی رابطه نسبی بین دو متغیر است. نسبت باعث می شود که بتوان چندین شرکت را با هم مقایسه کرد، حتی اگر میزان فعالیت آنها بسیار متفاوت باشد، محاسبه نسبت کار چندان مشکل نیست، ولی تفسیر آن نسبت چندان ساده نیست.

یکی از مهمترین اهداف در تجزیه و تحلیل نسبت ها کمک در امر پیش بینی متغیرهای آینده شرکت است. سرمایه گذاران در پیش بینی ورشکستگی شرکت ها از مجموعه ای از نسبت ها استفاده می کنند، در حالیکه این نسبت ها در تحقیقات مختلف پژوهشگران متفاوت است.

با استفاده از تجزیه و تحلیل نسبت ها پژوهشگران دریافته اند که سرمایه گذاران می توانند تا چند سال قبل از ورشکستگی شرکت، آن رویداد را پیش بینی کنند. بدیهی است که هر قدر شرکت به زمان ورشکستگی نزدیک تر شود، دقت پیش بینی نسبت ها بیشتر می شود.

 

دانلود پایان نامه : ارتباط بین حسابداری محافظه کارانه وبحران مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس

مقاله :

SID.ir | محافظه کاری حسابداری و بحران مالی

2-7- 2- تجزیه و تحلیل ریسک بازار

اهمیت روش مزبور در این است که احتمال ورشکستگی شرکت از طریق تغییراتی که در ریسک بازار رخ می دهد، افشاء می گردد.

ریسک عبارت است از عدم اطمینان که در مورد بازده ریسک سرمایه گذاری یا دارایی وجود دارد.

امروزه اکثر پژوهشگران ریسک سرمایه گذاری را با تغییرات نرخ بازار مرتبط می دانند. یعنی هرقدر بازده یک قلم سرمایه گذاری بیشتر تغییر کند، سرمایه گذاری مزبور ریسک بیشتری دارد.

2-8 مدل های پیش بینی ورشکستگی

الگوهای پیش بینی ورشکستگی، یکی از ابزار برآورد وضع آینده شرکت هاست. سرمایه گذاران و اعتباردهندگان، تمایل زیادی برای پیش بینی ورشکستگی بنگاه ها دارند؛ زیرا در صورت ورشکستگی آنها، هزینه های زیادی به آنها تحمیل می شود. در ادبیات ورشکستگی، روش های گوناگونی برای مدل سازی پیش بینی ناتوانی تجاری به وجود آمده است. هر یک از این روش ها، دارای مفروضات و محدودیت های خاص خود است. اما فرض اساسی بیشتر آنها این است که می توان شرکت ها را به دو دسته طبقه بندی کرد(اعتمادی و دهکردی، 1387).

 1. شرکت های دارای سلامت مالی
 2. شرکت های دچار پریشانی مالی

سابقه تحقیق درباره ارتباط بین نسبت های مالی و پیش بینی ورشکستگی و به تبع آن تداوم فعالیت و همچنین قابلیت پیش بینی نسبت های مالی، به سال ها قبل بر میگردد. مهمترین مدل های معرفی شده در این زمینه به شرح زیر است(راهنمای رودپشتی و دیگران، 1385).

2-8-1 مدل ویلیام بیور

این مدل از نوع تحلیل تک متغیره برای ورشکستگی شرکت است. بیور در سال 1966 یک مجموعه شامل 30 نسبت مالی را که به نظر او بهترین نسبت ها برای ارزیابی سلامت یک شرکت بود انتخاب و سپس نسبت ها را براساس چگونگی ارزیابی سازمان ها در شش گروه عبارت بودند از نسبت های جریان نقد، نسبت های درآمد خالص، نسبت های بدهی به درآمد کل، نسبت های درآمد نقدی به بدهی موجود و نسبت های بازده حاصل از فروش. بیور مدل خود را بر اساس چهار اصل تنظیم کرد:

 1. درآمد نقدی خالص یک شرکت، احتمال ورشکستگی را کاهش می دهد.
 2. جریان نقدی خالص بالا که ناشی از فعالیت شرکت در بازار است نیز احتمال ورشکستگی را پایین می آورد.
 3. میزان بدهی بالا برای هر شرکت، احتمال ورشکستگی آنها را بالا می برد.
 4. نرخ بالای درآمد نقدی موردنیاز به هزینه های عملیاتی سرمایه احتمال ورشکستگی را بالا خواهد برد.

او از این اصول برای سنجش توانایی نسبت ها در پیش بینی ورشکستگی استفاده کرد. بیور برای این کار، 79 شرکت ورشکسته و 79 شرکت غیر ورشکسته را انتخاب کرد، سپس هر یک از این 30 نسبت را در این شرکت ها مورد سنجش قرار داد. او در این تحقیقات به این نتیجه رسید که میزان اعتبار پیش بینی هر یک از نسبت ها متفاوت است. همچنین، شرکت های ورشکسته نه فقط جریان های نقدی کمتر نسبت به شرکت های غیر ورشکسته دارند، بلکه مقدار ذخیره درآمد نقدی کمتری را نیز دارا هستند.

ورشکسته سرمایه کمتری برای پوشش خود دارند، ولی تمایل به وام گیری بیشتری نیز نسبت به شرکت های غیر ورشکسته دارند.

بیور در انتهای تحقیقات خود به این نتیجه رسید که ارزش هر نسبت در میزان اعتبار طبقه بندی شرکت ها در گروه های شرکت های ورشکسته و غیر ورشکسته است و میزان خطای طبقه بندی کمتر، نشان دهنده ی ارزش بالای هر نسبت است. طبق این اصل، بیور شش نسبت را که دارای کمترین نرخ خطای طبقه بندی است، معرفی کرد. این نسبت ها عبارت بودند از جریان های نقد به کل دارایی ها، درآمد خالص به کل دارایی ها، کل بدهی ها به کل دارایی ها، سرمایه در گردش به کل دارایی ها، نسبت جاری و نسبت فاصله عدم اطمینان. به نظر بیور، نسبت گردش وجوه نقد به کل بدهی ها بیشترین قدرت پیش بینی را داشت. زیرا خطای طبقه بندی آن حدود 13 درصد برای یک سال قبل از ورشکستگی بود. همچنین، دومین نسبت مهم نسبت درآمد خالص به کل دارایی ها بود(صفری، 1381).

بیور تغییرات ارزش بازار سهام را به عنوان یک عامل پیش گویی کننده در پیش بینی ورشکستگی شرکت بررسی کرد. او دریافت که بازار، ورشکستگی شرکت را در نهایت یک سال قبل از رخداد واقعه ورشکستگی پیش بینی می کند. یکی از عجیب ترین یافته های او این بود که نسبت جاری در بین بدترین شاخص های پیش بینی تداوم فعالیت جای داشت و این نشان دهنده ی محتوای اطلاعاتی سرمایه در گردش در زمینه پیش بینی ورشکستگی بود(لشگری و جعفری مهرا، 1387).

2-8-2 مدل دی کین

بعد از آلتمن، تحقیقات دیگری جهت پیش بینی ورشکستگی با استفاده از نسبت های مالی انجام شد. هرچند در این تحقیقات به واسطه بهبود فنون جمع آوری و روش های آماری، روش ها اصلاح شد؛ ولی نتایج به دست آمده توسط محققان، تغییر چندانی پیدا نکرد. برای نمونه دی کین، در سال 1972 به نسبت های اولیه آزمایش شده به وسیله بیور مراجعه کرد و برای انتخاب نمونه شرکت های موفق از تصادف به جای تطابق استفاده کرد. معادله ممیز به دست آمده، دقت طبقه بندی مدل آلتمن را داشت و از توانایی تمایز تا سه سال قبل از ورشکستگی به صورت کارآمد برخوردار بود. اما وقتی با نمونه معتبر مطابقت داده شد، در نتایج حاصل نبود یکنواختی مشاهده شد. یعنی تزلزل درخور ملاحظه ای در مدل برآوردی وجود داشت.